Без категории Archives - GERMES-METAL.MD

Turbinele eoliene în Moldova ar produce de 20 de ori mai multă energie electrică decât este nevoie

Criza energetică şi pandemia ne-a forţat să căutăm soluţii alternative. Chiar dacă ţara noastră s-a obligat să promoveze energia alternativă şi astfel să reducă emisiile de CO2, suntem încă dependenţi de platformele tradiţionale. De exemplu, doar prin turbine eoliene Moldova ar putea produce de 20 de ori multă energie electrică decât este necesar însă, până în prezent avem doar 70 de turbine şi acelea în mare parte la mâna a doua.

În parcul eolian din comuna Drăguşenii Noi, raionul Hânceşti, funcţionează două turbine eoliene, cu o capacitate de 1500 de kilowatt(kw) fiecare. Doar o singură instalaţie de acest fel poate genera anual circa 2,5 milioane de kw sau, potrivit proprietarului, un volum suficient pentru a acoperi necesităţile întregii localităţi, informează Moldova 1.

„Energia produsă din sursele alternative şi mai ales din energia eoliană este o energie verde, curată, la producerea căreia se foloseşte doar puterea vântului. Pentru amplasarea unei turbine eoliene este necesar de foarte puţin teren, dar se poate obţine cantităţi enorme de energie electrică”, a explicat proprietarul turbinelor, Corneliu Mîrza.

Din anul 2013 şi până în prezent, în Moldova, au fost puse în funcţiune peste 70 de turbine pe bază de vânt.

Majoritatea oamenilor salută iniţiativa de a produce energie verde.

„Cred că o să fie un lucru bun. Chiar azi am fost la Chişinău şi am văzut cum una se învârte şi încă repede, nu ne strică imaginea, eu lângă ele am un ogor şi lucrez, chiar lângă dânsele.”
„Dacă o să fie mai multe mori de acest fel poate şi lumina va fi mai ieftină şi nu o să avem atît de multe probleme cu energia electrică.
„Pe o parte este benefic, dar pe de alta la noi sătenii se gândesc că e poluare pentru aer. Este energie electrică care nu necesită alte investiţii şi nu e poluare pentru aer.”

Turbinele eoliene de pe teritoriul ţării noastre sunt în mare parte cumpărate la mâna a doua. Instalarea unei singure mori de vânt poate ajunge şi până la 500 de mii de euro. Totuşi, dacă aceasta ar fi nouă, preţul ar fi de cel puţin patru ori mai mare. Chiar dacă statul oferă mai multe instrumente de a stimula producerea energiei eoliene, cum ar fi preţul de achiziţie fix, antreprenorii primesc suport doar dacă instalaţiile sunt relativ noi.

„Achiziţia întregului volum de energie electrică la un anumit preţ poate fi garantată. Preţul depinde de cât este de mare centrala electrică,  parcul fotovoltaic sau parcul eolian şi beneficiază de schemele de sprijin care se numesc preţ fix, sau preţ stabilit. În mare parte licitaţiile se oferă investitorilor a căror instalaţii nu sunt mai vechi de 36 de luni”, a menţionat secretarul de stat al Ministerului Infrastructurii, Constantin Borosan.

Autorităţile din Republica Moldova îşi propun ca 10 la sută din necesităţile de energie electrică a ţării să fie acoperite din surse regenerabile.

Cum să produci și să vinzi energie verde în rețea la tarif garantat

Sursele regenerabile de energie sunt o alternativă nepoluantă pentru combustibilii fosili în producția de energie electrică.

Statele lumii, inclusiv Moldova, s-au angajat să contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin introducerea politicilor de susținere a producerii energiei din surse regenerabile.

Potențialul producerii energiei solare în Moldova

Republica Moldova dispune de un potenţial mare pentru valorificarea energiei solare, datorită poziţiei geografice şi a condiţiilor climatice.

Potențialul mediu anual al energiei solare în Republica Moldova este estimat la un nivel destul de ridicat, și anume 1200–1400 kWh/m2.

Iradierea orizontală globală din Republica Moldova:

Tariful fix aplicat la producerea energiei regenerabile

Tariful fix (Feed-in tariff) este mecanismul cel mai frecvent utilizat de state la nivel mondial, pentru promovarea surselor regenerabile de energie.

Feed-in-tariff-ul are, în linii generale, trei elemente cheie:

 • cote stabilite de livrare a energiei în rețea;
 • contracte pe termen lung (10-20 de ani);
 • rambursarea investiției printr-un tarif garantat.

Mecanismul de sprijin „Tarif fix” garantează o plată fixă pentru fiecare unitate de energie electrică produsă și livrată în rețea din surse regenerabile.

Aceasta înseamnă că oricine care dorește să investească într-o tehnologie verde, are garanția că suma investiției va fi recuperată.

Legislaţia prevede stimulente de natură vamală și fiscală, pentru a asigura sprijin suplimentar investiţiilor în energia regenerabilă.

Aceste stimulente includ taxe vamale reduse la import, scutirea de TVA pentru lucrările de instalare și alte contribuții privind proiectele de energie regenerabilă.

Tarife fixe aprobate în Moldova pentru producerea energiei verzi

În anul 2018, Guvernul Republicii Moldova a aprobat Hotărârea nr.689 cu privire la aprobarea limitelor de capacitate, cotelor maxime și categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile, valabile până în anul 2020.

Iar în anul 2020, ANRE a distribuit 55 MW pe fiecare tip de instalație de producere, după cum urmează:

 • instalații eoliene cu capacitatea maximă disponibilă de 20 MW, cu o limită de capacitate de 4 MW;
 • instalații solare/fotovoltaice – 15 MW;
 • instalații de cogenerare pe biogaz – 12 MW, cu o limită de capacitate de 1 MW per fiecare tip de instalație.

Pentru acea perioadă, ANRE a aprobat următoarele tarife fixe la energia electrică produse din surse regenerabile:

 • instalațiile fotovoltaice – 1.88 lei/kWh;
 • instalațiile eoliene – 1.55 lei/kWh;
 • instalațiile hidroelectrice – 0.97 lei/kWh;
 • instalațiile de cogenerare pe biogaz – 1.84 lei/kWh;
 • instalațiile de cogenerare pe biomasă solidă – 1.96 lei/kWh.

Capacități noi aprobate de producere a energiei din surse regenerabile prin mecanismul de sprijin tarif fix

Guvernul a aprobat recent Hotărârea de Guvern Nr 401 din 08.12.2021 cu privire la aprobarea limitelor de capacitate, cotelor maxime și categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile până în anul 2025.

Pentru toate tehnologiile în cadrul schemei de sprijin Feed-in tariff au fost aprobate 235 MW.

Autoritatea publică centrală învestită cu atribuții de reglementare și monitorizare a sectoarelor în domeniul energeticii, ANRE, urmează să aprobe o hotărâre care va garanta tarife fixe pentru producătorii de energie regenerabilă pentru instalațiile cu capacităţi sub 4 MW în cazul energiei eoliene și 1 MW în cazul tehnologiilor solare și hidro.

Schema respectivă de sprijin vizează producătorii mici, care intenționează să investească în puteri de până la 4 MW pentru instalații eoliene și la nivelul a 1 MW pentru alte tipuri de instalații.

Tarifele pentru instalațiile fotovoltaice de pe acoperișuri vor fi diferențiate în funcție de categoriile de capacitate:

 • Instalații solare PV mai mici de 50 kW;
 • Instalații solare PV cu o putere cuprinsă între 51 – 200 kW;
 • Instalații solare PV cu o putere cuprinsă între 201 – 1000 kW.

Tariful fix se calculează în conformitate și în baza unei metodologii, pentru fiecare tip de tehnologie de producere a energiei electrice din surse regenerabile şi pe categorii de capacitate, cu utilizarea datelor din practica internaţională privind perioada de exploatare a centralei, costurile de investiţie, costurile aferente întreținerii şi exploatării centralei, rata de rentabilitate a investiţiilor, determinată în baza metodei costului mediu ponderat al capitalului, şi în funcție de cantitatea de energie electrică ce se preconizează a fi produsă.

Cum pot producătorii beneficia de schema de sprijin pentru tarif fix

După aprobarea Hotărârii privind tarifele fixe la energia electrică produsă din surse regenerabile și odată cu publicarea Hotărârii în Monitorul Oficial, solicitanții pot depune o cerere pentru confirmarea statutului de producător eligibil de energie electrică din surse regenerabile, din data indicată în hotărâre.

Nu este obligatoriu să fie construită centrala electrică, iar participarea și confirmarea statutului de producător eligibil are loc în baza actelor depuse.

În intervalul a 15 ani, tarifele fixe vor fi ajustate o dată pe an, în conformitate cu metodologia aprobată și în funcţie de evoluția ratei de schimb a monedei naţionale faţă de USD.

Cum obțineți statutul de producător de energie regenerabilă eligibil

După aprobarea Hotărârii privind tarifele fixe la energia electrică produsă din surse regenerabile și odată cu publicarea Hotărârii în Monitorul Oficial, solicitanții pot depune o cerere pentru confirmarea statutului de producător eligibil de energie electrică din surse regenerabile.

Cererea pentru confirmarea statutului de producător eligibil se depune direct la oficiul Autorității publice centrale învestită cu atribuții de reglementare și monitorizare a sectoarelor în domeniul energeticii, de către solicitant sau de către persoana împuternicită a solicitantului.

Procedura de confirmare a statutului de producător eligibil se bazează pe principiul „primul venit, primul servit”, până la atingerea cotei maxime de capacitate.

Pe lângă cerere trebuie să anexeze următoarele acte:

 • copia actului care atestă credibilitatea tehnică a proiectului, demonstrată prin:

a) avizul de racordare eliberat de operatorul de sistem la rețeaua electrică a căruia urmează să fie racordată centrala electrică (în cazul centralei electrice ce urmează a fi construită);
b) actul de corespundere eliberat de organul de supraveghere energetică de stat (în cazul centralei electrice pusă în funcțiune);

 • copia actului care atestă dreptul de proprietate/superficie a terenului/ urmează a fi construită centrala electrică a solicitantului;
 • copia actului care atestă faptul depunerii garanției pentru participare;
 • declarația pe proprie răspundere privind respectarea condițiilor stabilite de art. 36 alin. (51) din Legea nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, depusă de către întreprinzătorul individual sau administratorul/ administratorii persoanei juridice pentru care se solicită confirmarea statutului de producător eligibil, conform formularului stabilit în Anexa nr. 2 a Regulamentului privind confirmarea statutului de producător eligibil;
 • informația adițională despre solicitantul care a depus cerere pentru confirmarea statutului de producător eligibil, conform formularului stabilit în Anexa nr. 3 a Regulamentului privind confirmarea statutului de producător eligibil;
 • copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice;
 • în cazul centralelor electrice puse în funcțiune – documente confirmative privind data fabricării echipamentului utilizat la construcția centralei.

Solicitantul este informat despre confirmarea statutului de producător eligibil în termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării hotărârii și i se indică contul bancar și suma ce trebuie depusă drept garanție de bună execuție a contractului prin publicarea unui anunț în acest sens pe pagina web oficială a Autorității publice centrale.

În cazul în care cota maximă de capacitate stabilită de Guvern pentru un tip de tehnologie de producere a fost epuizată, cererile depuse pentru confirmarea statutului de producător eligibil sunt restituite solicitanților cu mențiunea despre dreptul acestora de a depune o nouă cerere în cazul în care Guvernul majorează cotele maxime de capacitate sau eliberării unor cote de capacitate urmare a retragerii statutului de producător eligibil.

Garanția pentru participare depusă de către solicitant va fi rambursată în termen de 10 zile lucrătoare din data restituirii cererii.

Cuantumul garanției pentru participare se calculează pentru 1 kW putere instalată și nu poate depăși 0,2% din valoarea investiției specifice luate în calcul la stabilirea tarifelor fixe și se condiționează utilizând valoarea investiției specifice luată în calcul la determinarea tarifelor fixe la energia electrică produsă din surse regenerabile.

Garanția pentru participare se rambursează solicitantului în cazul respingerii cererii pentru confirmarea statutului de producător eligibil în termen de 10 zile lucrătoare, de la data adoptării hotărârii de respingere sau după depunerea garanției de bună execuție în cazul când a fost confirmat statutul de producător eligibil.

Solicitantul este informat despre confirmarea statutului de producător eligibil în termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării hotărârii și i se indică contul bancar și suma ce trebuie depusă drept garanție de bună execuție a contractului prin publicarea unui anunț în acest sens pe pagina web oficială a Autorității publice centrale învestită cu atribuții de reglementare și monitorizare a sectoarelor în domeniul energeticii.

Cuantumul garanției de bună execuţie a contractului se calculează pentru 1 kW putere instalată și nu poate depăși 2% din valoarea investiției specifice luate în calcul la stabilirea tarifelor fixe și se stabilește utilizând valoarea investiției specifice luată în calcul la determinarea tarifelor fixe la energia electrică produsă din surse regenerabile.

Garanţia de bună execuţie a contractului se rambursează integral producătorului, dacă producătorul eligibil şi-a îndeplinit obligaţiile privind construcția şi punerea în funcţiune a centralei electrice care produce energie electrică din surse regenerabile, în termenele şi condițiile stabilite în Hotărârea privind confirmarea statutului de producător eligibil.

După confirmarea statutului de producător eligibil, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele obligaţii:

 • să construiască şi să pună în funcţiune centrala electrică care produce energie electrică din surse regenerabile în termen de cel mult 24 luni de la confirmarea statutului de producător eligibil sau în termenul prelungit în conformitate cu pct. 35 din Regulamentul privind confirmarea statutului de producător eligibil;
 • să construiască centrala electrică care produce energie electrică din surse regenerabile cu stricta respectare a puterii instalate, indicată în hotărârea privind confirmarea statutului de producător eligibil;
 • să nu utilizeze, la dezvoltarea şi punerea în funcţiune a centralei electrice care produce energie electrică din surse regenerabile, echipament folosit sau echipament fabricat cu mai mult de 36 de luni până la punerea în funcțiune a acesteia, prezentând documente confirmative în acest sens;
 • după finalizarea construcției centralei electrice care produce energie electrică din surse regenerabile, să notifice despre acest fapt Autoritatea publică centrală investită cu atribuții de reglementare și monitorizare a sectoarelor în domeniul energeticii şi să prezinte actele care confirmă îndeplinirea obligaţiilor asumate în calitate de producător eligibil;
 • să exploateze şi să asigure, începând cu al doilea an, activitatea instalațiilor de cogenerare cu randamentul de cel puţin 80%, în cazul instalațiilor de cogenerare, bazate pe utilizarea biomasei în calitate de combustibil.

Finanțare pentru implementarea proiectelor de energie verde prin mecanismul de sprijin tarif fix

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a lansat, în anul 2021, Facilitatea de Finanțare a Economiei Verzi – GEFF – în valoare de 20 de milioane de euro, ce creditează afacerile și proprietarii de locuințe
pentru a deveni mai eficiente energetic și mai verzi.

Sunt eligibile pentru finanțare:

 • Persoanele fizice care dețin sau locuiesc într-o clădire sau apartament în care intenționează să implementeze o investiție eligibilă;
 • Companii private, întreprinderi, firme, proprietari individuali sau alte persoane juridice care doresc să investească în tehnologii eligibile;
 • Furnizorii de echipamente sau materiale eligibile în Selectorul de Tehnologie Verde, interesați să participe la programul de finanțare a furnizorilor din cadrul Facilității;
 • Producătorii de tehnologie „verde”, enumerată în Selectorul de Tehnologie Verde, care intenționează să susțină sau să extindă partea „ecologică” a afacerii lor.

Sume maxime ce pot fi finanțate de către GEFF sunt:

 • până la 300.000 EUR pentru proiecte mici și clar definite, care includ echipamente și materiale performante din Selectorul de Tehnologie;
 • până la 5 milioane EUR pentru proiecte mai mari de eficiență energetică și energie regenerabilă în sectorul nerezidențial, pentru care experții GEFF pot oferi consultanță;
 • până la 500,000 EUR pentru proiecte mai mari de eficiență energetică și energie regenerabilă în sectorul rezidențial, pentru care experții GEFF pot oferi consultanță;
 • sumele maxime ale sub-împrumutului nu trebuie să depășească 5 milioane EUR sau echivalentul în altă monedă.

Posibilitățile de Finanțare pentru producerea și consumul Energiei regenerabile

Producerea și consumul energiei regenerabile sporește independența energetică a țării, obiținem o stabilitate economică și ne asigurăm afacerea de majorarea tarifelor la energia electrică.

Instalarea panourilor fotovoltaice devine o soluție eficientă atît pentru companii cît și pentru consumatorii casnici, ele pot fi instalate pe acoperiș sau pe teren (se permite statutul terenului cu destinație agricolă), există și panouri verticale care se pot instala în loc de gard.

Consumatorii casnici (persoanele fizice) îsi pot instala un sistem fotovoltaic calculat pentru a acoperi integral consumul propriu de energie electrică (capacitatea instalației medii pentru a acoperi consumul casnic este între 10 și 30 kW).

Special pentru consumatorii casnici companiile de microcreditare oferă finanțare sub condiții favorabile pentru instalatii fotovoltaice la cheie (+ posibilitatea de a instala sistema de încălzire pe electricitate). Aceasta este o oportunitate foarte bună care permite în loc să achităm facturile pentru electricitate și căldură/gaz să acoperim creditul, iar după 5 ani (perioada medie de recuperare a instalației) ne scutim total de plățile pentru facturi în asa mod ne asigurăm independența energetică a familiei pentru urmatorii 25 ani. Instalația maxim permisă pentru persoanele fizice este de 200 kW.

Furnizorul central de energie oferă opțiunea de contirizare neta, adică surplusul de energie produsă în zilele însorite vara îl putem folosi iarna cînd productivitatea panourilor este scazută.

 

Pentru companii (personele juridice): instalarea sistemului fotovoltaic de producere a energiei regenerabile devine tot mai oportun din punct de vedere a unei investiții. Scopurile sunt simple: acoperirea consumului propriu (pentru frgider industrial, depozite, linii de producere/ procesare…) sau vînzarea în rețea (la preț subvenționat).

Posibilitățile de finanțare pentru panourile fotovoltaice sunt:

1. CREDITE:

Linia de credit GEFF (BERD) cu destinația de a accelera dezvoltarea pieței tehnologiei verzi în Moldova. Oferă finanțare pentru instalațiile fotovoltaice atît pentru companii cît și pentru consumatirii casnici la condiții avantajoase:

 • până la 300.000 EUR pentru proiecte mici și clar definite, care includ echipamente și materiale performante din Selectorul de Tehnologie;
 • până la 5 mln. EUR pentru proiecte mai mari de eficiență energetică și energie regenerabilă în sectorul nerezidențial;
 • până la 500.000 EUR pentru proiecte mai mari de eficiență energetică și energie regenerabilă în sectorul rezidențial;

Sumele maxime ale sub-împrumutului nu trebuie să depășească 5 mln. EUR sau echivalentul în altă monedă. Rata dobînzii se stabilește individual la acordarea creditului (dobînda poate fi subvenționată).

Linia de credit EU4BUSINESS-BERD promovează investițiile ecologice. Pot fi accesate credite de la 5000 EUR până la 5 000 000 EUR. Termenul de creditare este de maxim 10 ani cu o perioadă de grație de până la 4 ani (după implementarea cu succes a proiectului și verificarea acestuia se achită un grant de 10%).

Programa “Livada Moldovei” este destinat producătorilor agricoli (instalații fotovoltaice pentru a acoperi consumul propriu). Oferă credite de la 5000 pînă la 5 000 000 (EUR) sau echivalentul in MDL. Rata dobânzii a acestui tip de creditare este de la 2,8% – 4,6% (EUR) și 6,5% – 9% (MDL) cu un termen de până la 10 ani cu perioada de grație pînă la 4 ani (+ aplicarea cotei “ZERO” la TVA la import și livrări locale, scutirea de plata taxelor și procedurilor vamale).

 

2. GRANTURI:

ODIMM “eco IMM“ până la 200 000 MDL oferite sub formă de finanțare nerambursabilă pentru susținerea IMM în adoptarea practicilor de ecologizare a proceselor de producere și prestare a serviciilor unde consumul de energie electrica în sinecostul produselor este mai mare de 50%.

 

3. SUBVENTII:

AIPA oferă subvenții pentru utilajul, echipamentul și instalațiile de producere a energiei regenerabile pînă la 50% din costul investiției eligibile subventionării (maxim 800 000 MDL/beneficiar).

IFAD acordă granturi pentru rambursarea partială a investiției în instalațiile fotovoltaice pentru întreprinderile sub orice formă juridică care desfășoară activitate agricolă. Suma finanțării nerambursabile este de pînă la 70% din costul instalației dar nu mai mult de 5000 USD pe beneficiar.

ANRE oferă statut de producător eligibil pe 15 ani pentru vînzare energiei regenerabile în rețea la preț subvenționat.

 

4. INVESTITOR:

Această metodă este implementată cel mai des pentru consutrucția parcurilor fotovoltaice cu scopul de vînzare a energiei regenerabile în rețea la prețuri subvenționate. Dacă dispui de teren, pregăteste un plan de afaceri, adaugă propunerea de atragere a investiției pe PROEX.MD de unde investitorii cointeresati vor lua legătura direct cu tine, iar planul de afaceri te va ajuta în procesul tratativelor.

 

În conformitate cu Legea nr. 160 din 12.07.2007 articolul 15 privind stimularea producerii de energie din resurse regenerabile statul susține producătorii de energie regenerabilă, prin aceasta obligindui pe distribuitorii locali de energie electrică (RED-NORD sau PREMIER ENERGY) să achiziționeze prioritar energia electrică de la producatorul local, după să o cunsume pe acea importată.

În suport pentru elaborarea planului de afaceri vine echipa PLAN.MD, care te va ajuta să alegi obțiunea de finanțare potrivită pentru istalația fotovoltaică, să estimezi șansele de obținere a finanțării, precum și oferirea unei consultanții gratuite (tel. de contact: 078094194info@plan.md sau www.plan.md ).

 

Sper că acest articol ți-a fost informativ, dacă vrei să fii la curent cu alte articole noi pe care le vom publica sistematic aboneazăte la pagina noastră de Facebook sau Telegram.

Noi facilități pentru amplasarea sistemelor solare fotovoltaice

Comunitățile rurale, producătorii agricoli și crescătorii de animale vor putea diminua cheltuielile de producere și întreținere folosind instalațiile fotovoltaice.

Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi, avizul Guvernului la proiectul de lege pentru modificarea Codului funciar, transmite Știri.md.

Documentul prevede modificări care vor permite amplasarea pe terenurile cu destinație agricolă a sistemelor fotovoltaice solare fără a fi necesară schimbarea destinației.

Conform acelorași modificări, se permite schimbarea destinației terenurilor agricole de calitate superioară pentru construcția instalațiilor eoliene.

Potrivit documentului, se prevede ca instalațiile fotovoltaice să fie fixate la sol prin structură metalică, și nu prin utilizarea betonului armat sau al altui tip de materiale de construcție care ar avea impact negativ asupra fertilității solului.

Totodată, se prevăd măsuri pentru a conserva și spori fertilitatea solului.

La fel, sunt incluse condițiile de proiectare, instalare, montare și amplasare a sistemelor solare fotovoltaice și a centralelor electrice eoliene.

Proiectul mai prevede ca panourile fotovoltaice să fie amplasate pe terenuri cu soluri degradate care au bonitatea mai mică de 40 de puncte.

Modificările sunt necesare pentru a proteja terenurile de calitate superioară și pentru a crește siguranța energetică, reducerea importului de energie.

Guvernul a avizat un proiect de lege care prevede alocarea unor noi cote de capacități de generare a energiei electrice regenerabile

Cabinetul de miniștri a avizat proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea limitelor de capacitate, cotelor maxime și categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile, valabile până la data de 31 decembrie 2025, scrie zdg.md.

Potrivit Guvernului, proiectul prevede alocarea unor noi cote de capacități de generare a energiei electrice regenerabile, pentru o perioadă mai îndelungată de timp și anume până în 2025, care vor fi susținute de schemele de sprijin prevăzute de legea cadru – preț fix și, respectiv, tarif fix.

Totodată, proiectul prevede alocarea unor cote de capacități de generare intermitente, precum instalații fotovoltaice și eoliene, de 250 MW (megawatt), cât și pentru tehnologiile non-intermitente, așa cum sunt instalațiile de cogenerare și hidroelectrice, de 150 MW, pentru perioada de timp anunțată.

subiect-08_-_nu_33_mei_2021_1 by OnisimMilenKa

Germes-Metal S.R.L в Молдове

Finanţarea pentru investiţii în economia verde, disponibilă prin intermediul MAIB

Clienţii MAIB pot solicita finanţare pentru afacerile verzi 
 

Clienţii Moldova Agroindbank, persoane juridice şi fizice, pot solicita finanţare pentru investiţii în economia verde, în cadrul Facilităţii Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) de Finanţare a Economiei Verzi (GEFF).

Creditele au devenit disponibile după ce GEFF a fost lansat oficial la sfârşitul săptămânii trecute. MAIB este prima bancă din Republica Moldova care a obţinut acces la acest tip de finanţare destinat investiţiilor verzi. 
 

Împrumuturile pot fi solicitate atât de mediul de afaceri, inclusiv IMM-uri, cât şi de persoanele fizice, iar scopul acestora este de a sprijini investiţiile în eficienţa energetică, energia regenerabilă şi soluţii de economisire a apei.
 
Solicitanţii de credite pot obţine:
 
• Până la 300 de mii euro pentru investiţii preaprobate;
• Până la 5 milioane de euro persoanelor juridice pentru investiţii evaluate şi aprobate de către echipa de consultanţi (persoanelor fizice până la 500 mii de euro); 
• Pe un termen de până la 4 ani (în unele cazuri individual stabilite cu banca);
• Perioada de graţie – 12 luni;
• Împrumuturile se acordă în valută naţională, euro sau dolari. 
Beneficiarii de finanţare pot utiliza banii pentru investiţii în tehnologiile şi serviciile de atenuare şi adaptare a schimbărilor climatice, precum:
 
1. izolaţia termică a clădirilor, geamurile eficiente din punct de vedere energetic; 
2. iluminatul cu LED-uri; 
3. sisteme de generare şi stocare a energiei fotovoltaice;
4. vehicule electrice;
5. linii de irigare prin picurare; 
6. utilaje agricole de conservare; 
7. echipamente de recoltare a apei de ploaie.
 
Programul mai prevede consultanţă gratuită, iar un expert tehnic va ajuta clienţii MAIB să investească în tehnologii performante, eficiente energetic.  
 
Totodată, IMM-urile şi corporaţiile vor fi ajutate să-şi consolideze capacităţile, astfel încât să devină mai competitivi, iar gospodăriile casnice vor fi susţinute în vederea reducerii cheltuielilor pentru utilizarea resurselor energetice.
Pentru mai multe detalii accesează pagina băncii sau solicită oferta online.
 
Împreună construim un viitor mai verde şi sustenabil!

Energia electrică s-ar putea scumpi cu 25%

Prețul energiei electrice pentru consumatorii finali va crește cu aproximativ 25%. Se întâmplă după ce autoritățile au ratat liberalizarea pieței energiei electrice, Republica Moldova rămânând dependentă de energia livrată din regiunea transnistreană. Potrivit surselor Bani.md, astăzi, 22 martie 2021, doi operatori de pe piață au semnat contractele de achiziție a energiei electrice. Este vorba despre operatorii Premier Energy și Moldelectrica. În condițiile lipsei unei concurențe pe piață, prețul pentru energia electrică livrat către companiile din Moldova crește de la 48,65 USD/MWh la 58 și, respectiv, 57 USD/MWh pentru fiecare dintre operatori.

Compania FEE-Nord a anunțat o licitație repetată, pentru a doua oară.

Creșterea de 19% prețului de achiziție a energiei electrice de către operatorii de pe piață va duce la o majorare a prețului final, pe care-l achită consumatorul, cu aproximativ 25%, estimează experții.

De fapt, operatorii de pe piață au lansat procedurile de licitație la începutul lunii februarie curent. Procedura de deschidere a ofertelor a avut loc pe 16 martie 2021. Procedura a fost prelungită cu o săptămână. Motivul – insuficiența numărului de oferte care au fost recepționate de operatorii SA RED Nord, FEE-Nord SA și IS Moldelectrica (care au primit doar o singură ofertă), ÎCS Premier Energy SRL și ÎCS Premier Energy Distribution (au primit două oferte).

La etapa inițială era nevoie de cel puțin trei oferte.

„Adaosul de preț” pus de regiunea separatistă
În condițiile actuale, cu un cadru legal departe de ceea ce înseamnă o piață liberalizată a energiei electrice, Republica Moldova în continuare achiziționează energia electrică din regiunea transnistreană, iar condițiile comerciale oricum sunt complicate. Deși subiectul diversificării surselor de achiziție a energiei electrice de către Moldova este element-cheie al promisiunilor electorale ani la rând, și actuala guvernare ratează acest exercițiu.

Anul energetic 1 aprilie 2021 – 31 martie 2022 va fi costisitor pentru populația Republicii Moldova.

Sursa

Producătorii care investesc în construcția sistemelor de producere a energiei regenerabile pot solicita subvenții de la AIPA

În grupul nostru Viber, producătorii au întrebat dacă AIPA oferă subvenții pentru procurarea panourilor solare sau eoliene. Solicitată de Agrobiznes, Olga Calmâș, Serviciul Relații Externe și Comunicare AIPA, a menționat că, se subvenționează utilajul, echipamentul și instalațiile de producere a energiei regenerabile.

„În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 455 din 21.06.2017, Măsura 4 „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii rurale” se acordă subvenții pentru investiţiile efectuate în construcţia sistemelor de producere a energiei regenerabile. 50% din costul investiției eligibile, maxim 800 de mii de lei/beneficiar”.

Astfel, conform Anxei nr. 9 din Hotărârea menționată, sunt eligibile pentru subvenționare următoarele utilaje, echipamente şi instalaţii pentru producerea energiei regenerabile:

Panouri solare cu sistemul de încălzire (pompe, conducte, tuburi solare);
Panouri fotovoltaice pentru producerea curentului electric (accesorii destinate pentru instalarea panourilor fotovoltaice, inclusiv invertoarele);
Instalaţii eoliene pentru producerea curentului electric;
Utilaj şi echipament tehnologic pentru producerea biogazului;
Utilaj şi instalaţii pentru încălzire termală (pompe, conducte, rezervoare).
Pentru depunerea dosarului de solicitare a sprijinului financiar din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural pentru domeniul menționat mai sus producătorul agricol va prezenta un set de documente obligatorii ce îl puteți accesa aici.

Perioada în care se pot depune dosarele pentru obținerea subvenției este 1 februarie – 31 octombrie.

Conform datelor oferite de AIPA, până la data curentă nu a fost depus nici un dosar pentru subvenționarea construcțiilor sistemelor de producere a energiei regenerabile.

Ce sunt și cum funcționează turbinele eoliene?

Accesați linkul pentru  a afla prețurile la turbine eoliene 

Turbinele eoliene au fost utilizate încă din trecut pentru pomparea apei sau pentru morărit.

Astăzi acestea sunt folosite cu succes pentru a transforma energia cinetică a vântului în energie mecanică și mai apoi în energie electrică.

Orice consumator casnic poate fi alimentat fără probleme de o turbină eoliană bine proiectată și instalată.

Pe plan mondial, turbinele eoliene sunt văzute ca o sursă de energie alternativă și o metodă ecologică de generare a energie electrice.

Cum funcționează o turbină eoliană

Turbinele eoliene conțin un rotor cu pale fixate pe un ax orizontal sau vertical. Antrenat de puterea vântului, rotorul pune în mișcare un generator electric. Sistemul mecanic cuprinde și un multiplicator de viteză care acționează direct axul central al generatorului electric.

Curentul electric obținut poate fi transmis spre înmagazinare în baterii sau livrat în rețea spre distribuitori.

Părțile componente ale unei turbine eoliene

O turbină eoliană simplă este compusă din trei părți și anume:

 • palele rotorului – captează energia vântului și o transmit către rotor;
 • axa rotorului – leagă rotorul de generator;
 • generatorul – produce curentul electric.

Majoritatea turbinelor eoliene sunt mai complexe, părțile componente ale acestora cuprinzând următoarele:

Turnul metalic

Denumit și pilon, acesta susține turbina eoliană și permite accesul persoanelor responsabile în vederea executării operațiilor de întreținere necesare sau a reparațiilor. Turnul susține și ansamblul superior, din această cauză este necesar să reziste vânturilor extrem de puternice. Pe interior regăsim rețeaua de distribuție a energiei electrice, precum și scările de acces.

Fundația

Are un rol foarte important, întrucât aceasta asigură rezistența mecanică a generatorului.

Nacela

Este carcasa în care se montează mai multe elemente, rolul său fiind acela de a proteja componentele turbinei eoliene.

Aceasta cuprinde:

 • cutia de viteze – crește viteza de rotație dintre rotor și generator;
 • generatorul – generează energia electrică;
 • mecanismul de ajustare a poziției – aliniază turbinele cu axă orizontală cu direcția vântului. Cuprinde în general motoare electrice care rotesc întregul rotor spre stânga sau spre dreapta;
 • senzorii și controlerele electronice – sisteme de control ale mecanismului de ajustare a poziției, senzori de viteză, sisteme de siguranță și de monitorizare;
 • frâna mecanică – dacă vântul are o viteză prea mare, generatorul se poate defecta sau echipamentele pot fi supraîncărcate din cauza energiei produse. În aceste cazuri se folosește frâna mecanică.
 • turnul – asigură poziționarea componentelor turbinei la o înălțime optimă.

Palele turbinei eoliene

Împreună cu butucul, alcătuiesc rotorul turbinei. Sunt confecționate cu aceleași tehnologii folosite și în industria aeronautică. Cel mai des este utilizat sistemul cu 3 pale.

Rotorul

Butucul rotorului este montat pe arborele principal și permite montarea palelor turbinei. Este prevăzut cu un sistem care permite orientarea palelor pentru controlul vitezei de rotație a turbinei.

Generatorul

Asigură producerea de energie electrică. Poate fi de curent continuu sau alternativ.

Invertorul

Transformă curentul electric continuu în curent electric alternativ.

Bateriile de stocare

Stochează energie și îți permit să le folosești și în zilele când turbina nu produce energie

Stația de distribuție

Turbina transmite energia produsă prin intermediul unor cabluri electrice într-o stație de distribuție care este conectată la rețeaua națională de transport. Din stație, energia pleacă la consumatorii finali.

Anemometrul

Măsoară viteza vântului. Este montat pe nacelă și pornește turbina atunci când viteza vântului depășește 3-4 m/s, respectiv o oprește atunci când viteza depășește 25 m/s.

Tipuri de turbine eoliene în funcție de structura acestora

Turbinele eoliene cu ax vertical

Sunt recomandate a fi utilizate în cazul construcțiilor civile individuale înalte. Sunt robuste, omni-direcționale și liniștite, în sensul că nu creează așa mult stres pe structura de sprijin.

Avantaje:

 • generatoarele și cutiile de viteze pot fi plasate pe sol;
 • sunt ușor de întreținut;
 • turbinele nu trebuie să fie poziționate în vânt;
 • produc un zgomot mai redus comparativ cu turbinele cu ax orizontal;
 • sunt mai plăcute ochiului;
 • costul instalării este mai redus;
 • pornesc la viteze mici ale vântului;
 • nu țin cont de direcția sau turbulențele vântului;
 • se comportă bine la viteze mari ale vântului.

Dezavantaje:

 • necesită o arie de captare a vântului de 2 ori mai mare decât turbinele cu ax orizontal;
 • nu pot produce o putere la fel de mare precum turbinele orizontale.

Turbinele eoliene cu ax orizontal

Funcționează pe principiul morilor de vânt. Sunt cele mai utilizate întrucât au un randament superior față de eolienele verticale. Cuprind 2 categorii:

 • cele de amonte – unde vântul suflă pe fața palelor.
 • cele de aval – unde vântul suflă pe spatele palelor.

Cea mai utilizată dispunere este cea în amonte, deoarece este mai simplă și are rezultate mai bune.

Avantaje:

 • puterea mare produsă;
 • randament ridicat.

Dezavantaje:

 • sunt inconstante datorită variației vântului;
 • produc destul de mult zgomot;
 • sunt inestetice;
 • necesită pentru instalare terenuri mari virane;

Tipuri de turbine eoliene în funcție de dimensiunea și capacitatea lor

Pot fi împărțite în 3 categorii:

 • mici – pot genera 50 – 60 kW putere și utilizează rotoare cu un diametru între 1 – 15m;
 • medii – pot genera între 500 – 1500 kW putere și utilizează rotoare cu un diametru între 15 – 60m;
 • mari – pot genera 2 – 3 mW putere și utilizează rotoare cu un diametru între 60 – 100m.

Alte tipuri de turbine

Miniturbine eoliene pentru ambarcațiuni sau rulote

Sunt folosite datorită mobilității. Se montează și demontează destul de ușor și rapid. Pot genera electricitate zi și noapte și asigură o autonomie pe termen lung. Bateriile de stocare pot fi încărcate atât pentru deplasare, cât și pentru iluminat, gătit sau utilizarea altor electronice. Pot fi utilizate atât în staționare, cât și în mișcare. Sunt puternice, silențioase și robuste și sunt concepute pentru a rezista eventualelor furtuni. Pot fi conectate la instalații hybrid și la panouri fotovoltaice.

Turbine eoliene mici pentru casă

Pot fi montate acasă, în curte, în grădină, pe câmp, la cabana de la munte sau pe litoral. Dacă zona în care sunt montate asigură constant un vânt cu o putere suficientă, poți deveni independent de rețelele convenționale.  Pot fi utilizate în combinație cu panourile fotovoltaice. Pot fi utilizate pentru case, clădiri agricole, grajduri, stații de emisie Radio/TV, etc.

Turbine eoliene medii, de până la 10 kW

Reprezintă o soluție ideală pentru locuințe individuale, pensiuni, cabane, hoteluri mici, sedii administrative, întreprinderi, școli sau spitale. Un lucru necesar în cazul lor, este să fie montate la o înălțime de cel puțin 10 m, iar pe o distanță de 100 m în jur să nu existe obstacole care să diminueze sau să schimbe viteza și direcția vântului.

Turbinele eoliene mari, de peste 10 kW

Pot produce într-o singură zi suficientă energie pentru a alimenta mai multe case. Se pretează pentru distribuitorii de energie sau dezvoltatorii imobiliari.

Întrucât în ultimii ani s-a constat o creștere alarmantă a poluării cauzată de arderea de combustibili pentru producerea de energie, energia eoliană reprezintă o soluție viabilă la această problemă.

Dacă iei în calcul montarea unei turbine eoliene într-un anumit spațiu, este bine să apelezi la o firmă specializată pentru consultanță și montaj.

Sursa